درباره جشنواره

خدا رحمت کند کسی را که امر ما را احیا می کند. امام رضا (ع)