فرم ثبت اطلاعات فردی
به منظور شرکت در جشنواره و ارسال آثار خود در بخش های مختلف جشنواره، ابتدا فرم ثبت اطلاعات فردی را تکمیل نمایید. پس از تکمیل موفقیت آمیز فرم با استفاده از کد ملی خود میتوانید در بخش‌های مختلف جشنواره اثر ارسال کنید.