جشنواره‌ی قرآن و عترت

قرآن و عترت، دو ودیعه گرانبهای رسول خاتم بوده و شرط بهرهمندی از هدایت و دوری از گمراهی و رسیدن به مدینه فاضله دنیوی و بهشت اخروی، تمسّک به این دو است. بر این باور در جامعه اسلامی بر همگان و به ویژه بر دستگاههای حاکمیتی فرض است که در توسعه فرهنگ اسلامی منطبق با شاخصههای قرآن و عترت بکوشند. با این توضیح جامعه فرهنگی و دانشگاهی در صدر این دستگاهها قرار داشته و باید در جهت نشر و ترویج آموزههای قرآن و عترت و ایجاد انس و شور قرآنی در بین مخاطبان خود بیش از پیش اهتمام ورزد.
در این راستا، “جشنواره ملی قرآن و عترت ” در دو سطح دانشجویان و اساتید با هدف نشر و گسترش فرهنگ قرآن و عترت در دانشگاههای سراسر کشور طرحریزی گردیده و همه ساله با میزبانی یکی از دستگاههای عضو شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاهها به اجرا در میآید. این جشنواره، نقطه عطف مسابقات قرآن و عترت دستگاهها و مراکز آموزش عالی کشور محسوب شده که طی آن، برگزیدگان مسابقات نهادهای دانشگاهی در سطح دانشویان و نیز اساتید، به رقابتی سالم و معنوی میپردازند.
با توجه به تصمیم شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاهها در سال اخیر، مقرر شد “دومین جشنواره ملی قرآن و عترت اساتید دانشگاههای سراسر کشور” به اجراء درآید. از این رو، به منظور ایجاد هماهنگی و برنامه¬ریزی فعالیتها، کارگروه تدوین آییننامه اجرایی جشنواره در سطوح دانشگاهی و سراسری دانشگاههای دولتی و غیرانتفاعی با حضور نمایندگان اعضای شورا تشکیل گردید و آیین¬نامه مذکور، پس از تبادل نظر و همفکری، به شرح ذیل تدوین گردید.